പ്രിയ സുഹൃത്തേ, GK 2022 ഇടവക തലത്തിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷയിൽ നിന്നും ഫെറോന തല മത്സരത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ list, exam centers എന്നിവ താഴെ ചേർക്കുന്നു